After the scandalous case – to Spain

By 24 January 2017BIBI
Po-skandalingos-bylos

Po skandalingos bylos – į Ispaniją

Published on 24th January 2017
Mission-IS-Possible-logo

Joseph S R de Saram (JSRDS)

Information Security Architect / Intelligence Analyst / Computer Scientist / Human Rights Activist / COMSEC / SIGINT / TSCM
1131

After unsuccessful attempts at the former head of the Klaipeda Municipal Sports Department Irenijus Zaleckis, two Klaipeda residents sentenced for organizing a disruption to their health and inciting another person to commit a crime wanted to execute the sentence in Spain.

Po nesėkmingo pasikėsinimo į buvusį Klaipėdos savivaldybės sporto skyriaus vadovą Irenijų Zaleckį, dvi klaipėdietės, nuteistos už organizavimą nežymiai sutrikdyti sveikatą ir kito žmogaus kurstymą padaryti nusikaltimą, panoro bausmę atlikti Ispanijoje.

Kelsis kur šilčiau 59 metų Jelena Berlimova ir 27 metų jos dukra Viktorija Gudkova Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos prašė leisti tolesnį gyvenimą tęsti Ispanijoje, nes moterims skirta lygtinė bausmė. Nedažnai pasitaikantį prašymą nagrinėjo Klaipėdos miesto apylinkės teismas. Prašyti leisti atlikti bausmę kitoje ES šalyje leidžia įstatymai.

59-year-old Jelena Berlimova and her 27-year-old daughter Victoria Gudkova asked the Klaipėda Regional Probation Services to continue their life in Spain because women were sentenced to parole. An uncommon application was handled by the Klaipėda City District Court. To apply for a punishment in another EU country is allowed by law.

Teismas turėjo svarstyti, ar bausmės vykdymą įmanoma tęsti kitoje valstybėje. Kadangi moterims nėra skirta laisvės atėmimo bausmė, teismas tenkino abiejų moterų prašymus. J.Berlimovai teismas yra skyręs metų ir trijų mėnesių lygtinę bausmę, jos dukrai skirta 9 mėnesių lygtinė bausmė. Klaipėdietės nurodė, kad V.Gudkova yra įsigijusi nekilnojamojo turto Ispanijoje ir net vienas vaikas lanko mokyklą užsienio šalyje. Prokuratūros manymu, šios dvi nuteistosios, jei jau įsikūrė užsienyje, tad bausmę galėtų ten ir atlikti. Tačiau gali būti, kad kita šalis gali nesutikti prisiimti vykdyti klaipėdietėms skirtų bausmių.

The court had to consider whether the execution of the sentence could be continued in another state. As women are not sentenced to imprisonment, the court satisfied the requests of both women. Mr Berlimov’s court has imposed a conditional sentence of three months and three months, and her daughter has been sentenced to a nine-month conditional sentence. Klaipėda has stated that V.Gudkova has acquired real estate in Spain and even one child attends school in a foreign country. According to the prosecutor’s office, these two convicts, if already settled abroad, would be able to execute the sentence there. However, it may be that the other party may refuse to accept the punishment imposed on Klaipeda.

Konflikte – aistros Conflict – Passions

Plačiai nuskambėjusi byla kilo dėl šių moterų nesutarimų su buvusiu regbininku ir buvusiu Klaipėdos savivaldybės sporto skyriaus vadovu I.Zaleckiu. J.Berlimova ir V.Gudkova organizavo susidorojimą su buvusiu valdininku. V.Gudkova yra I.Zaleckio posūnio žmona. Konflikto priežastimi tapo butas, iš kurio I.Zaleckis nenorėjo išsikraustyti, nors jis priklausė J.Berlimovos dukters vyrui. Moterys į teisėsaugos akiratį pateko tuomet, kai I.Zaleckiui kilo įtarimų, kad buvo kėsintasi į jo ir jo žmonos gyvybę. Tiesa, ir pats I.Zaleckis įniršį liejo neteisėtais būdais – plaktuku apgadino du automobilius.

The widespread case arose from the disagreement between these women and the former Rugby and former head of the Sports Department of Klaipėda Municipality I.Zaleckis. J.Berlimova and V.Gudkova organized a crackdown on a former officer. V.Gudkova is the wife of I. Zaleckis’ stepson. The reason for the conflict was the apartment, from which I.Zaleckis did not want to move, although he belonged to the husband of his wife. Women came to the law enforcement horizon when Zalecki had suspicions that his life had been attacked by his wife. True, Zaleckis himself was in a state of rage with unlawful means – damaged two cars with a hammer.

Rado vykdytoją Found an artist

J.Berlimova ėmė ieškoti, kas galėtų susidoroti su I.Zaleckiu, ir kreipėsi į buvusį mokinį Stanislovą Kladovą, kad šis užpultų ir sumuštų buvusį regbininką. Bet jaunuoliui pritrūko drąsos ir užsakymą jis perleido kitam klaipėdiečiui Juliui Žaltauskui. S.Kladovas spėjo įvykdyti tik dalį moterų prašymų – sugadino I.Zaleckio žmonos automobilio stabdžius. Tačiau moteris laiku pastebėjo gedimą, ir nelaimės buvo išvengta. S.Kladovas teismo buvo nuteistas šešių mėnesių lygtine bausme.

Berlimova began looking for someone to deal with I. Zalecki, and turned to former student Stanislav Kladova to attack and beat the former rugby. But the young man lacked courage and handed over the order to another Klaipeda citizen Julius Žaltauskas. S.Kladov managed to fulfill only a part of women’s requests – spoiled the brakes of his wife. However, the woman noticed the failure in time and the disaster was avoided. Kladov was sentenced to six months’ conditional sentence.

Mission-IS-Possible-logo

Joseph S R de Saram (JSRDS)

Information Security Architect / Intelligence Analyst / Computer Scientist / Human Rights Activist / COMSEC / SIGINT / TSCM
RHODIUM GROUP