Attempts Against the Health of Klaipeda Citizens

By 4 November 2013BIBI

Pasikėsinimo į klaipėdiečių sveikatą byla trepsi vietoje

Published on 4th November 2013
Mission-IS-Possible-logo

Joseph S R de Saram CISSP FBCS MIEEE MIScT MINCOSE MACS Snr CP

Information Security Architect / Intelligence Analyst / Computer Scientist / Human Rights Activist / COMSEC / SIGINT / TSCM
1301

The case of attempts to kill the family members of Klaipėda city Irenijus Zaleckis is difficult from a local point of view. During the second meeting, requests were made, including the wish to dismiss the court. The Klaipėda City District Court on Monday chose for the second time to investigate a criminal case in which Stanislav Kladov, Viktorija Gudkova and her mother Jelena Berlimova were accused of attempting to seriously disturb the health of I. Zaleckis’ family members and other crimes.

Nė viena teisiamųjų neprisipažino esančios kaltos.

Nukentėjusieji pareiškė patyrę moralinę žalą, kurią įvertino kiekvienas po 10 tūkst. litų ir pareiškė civilinius ieškinius. I.Zaleckio šeimos narius teisme atstovaujantis advokatas Robertas Skėrys paprašė kaltinimą perkvalifikuoti į sunkesnį ir perduoti bylą nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui. Prašyta kaltinti teisiamuosius bandymu sunkiai sutrikdyti dviejų ir daugiau žmonių sveikatą. Tai yra, akcentuota, perpjovus Zaleckių šeimos automobilio stabdžių žarneles kėsintasi ne tik į I.Zaleckio žmonos bet ir į jo paties sveikatą. Todėl prašyta I.Zaleckį pripažinti nukentėjusiuoju. Iki šiol šis žmogus byloje yra tik liudytojas.

Victims have claimed moral damage, estimated by each of 10,000. and filed civil claims. Robertas Skėrys, a lawyer representing the family members of I. Zaleckis, asked for the accusation to be reclassified to a more difficult one and to refer the case to the Klaipėda Regional Court. Asked to blame the attempt to severely disrupt the health of two and more people.

It is emphasized that after cutting the brake hoses of the Zaleckiai family car, not only to I. Zaleckis’ wife, but also to his own health. Therefore, Zaleckis was asked to be recognized as a victim. So far, this man in the case is only a witness.

Tyčia sugadintas automobilis galėjo atnešti ir daugiau žalos – rėžtis į minią niekuo dėtų žmonių ir juos taip pat sužaloti. Teismas šiuos prašymus atmetė, teigdamas, jog šioje stadijoje pateikti prašymai nebus nagrinėjami, prie kaltinimo pakeitimo klausimo esą bus galima sugrįžti vėliau. Po to advokatas R.Skėrys pareiškė, jog tokiu būdu teismas parodo iš anksto vertinąs įrodymus bei esąs šališkas. Todėl gynėjas paprašė teismą nusišalinti, bet ir šis prašymas buvo atmestas. Kaltinamųjų V.Gudkovos ir J. Berlimovos gynėjai paprašė laiko susipažinti su civiliniais ieškiniais.

A deliberately damaged car could have resulted in more damage to the crowd and would be injured. The court rejected these requests, arguing that the requests made at this stage would not be dealt with, and that it would be possible to return to the question of changing the complaint later. Afterwards, lawyer R. Skėrys stated that in this way the court demonstrates the evidence to be assessed in advance and is biased.

Therefore, the defender asked the court to quit, but this request was also rejected. Defendants of defendants V.Gudkova and J. Berlimova asked for time to get acquainted with civil claims.

Mission-IS-Possible-logo

Joseph S R de Saram CISSP FBCS MIEEE MIScT MINCOSE MACS Snr CP

Information Security Architect / Intelligence Analyst / Computer Scientist / Human Rights Activist / COMSEC / SIGINT / TSCM
RHODIUM GROUP