The Case is in Court but not Examined

By 5 June 2015BIBI
Byla – teisme, bet nenagrinėjama

Byla – teisme, bet nenagrinėjama

Published on 05th June 2015
Mission-IS-Possible-logo

Joseph S R de Saram CISSP FBCS MIEEE MIScT MINCOSE MACS Snr CP

Information Security Architect / Intelligence Analyst / Computer Scientist / Human Rights Activist / COMSEC / SIGINT / TSCM
1213

The conflict between relatives who had grown up to deal with them had to be disassembled in court. But here the case was stuck for two years…

Konfliktas tarp giminaičių, peraugęs į bandymą su jais susidoroti, turėjo būti išnarpliotas teisme. Tačiau čia byla įstrigo dvejiem metams.

Konfliktas tarp giminaičių, peraugęs į bandymą su jais susidoroti, turėjo būti išnarpliotas teisme. Tačiau čia byla įstrigo dvejiem metams. Moterys nuolat sirgo Klaipėdos miesto apylinkės teisme antrus metus gulinti pasikėsinimo sutrikdyti klaipėdiečio Irenijaus Zaleckio bei jo šeimos narių sveikatą byla nė neatversta. Teismą trijų tomų byla pasiekė 2013 m. liepos pradžioje. Tačiau iki šiol neįvyko nė vienas posėdis, jie jau atidėti 22 kartus. Dažniausiai tai atsitikdavo dėl kaltinamų moterų Jelenos Berlimovos ir jos dukros Viktorijos Gudkovos arba jos vaikų ligos. Per tą laiką bylą nagrinėti turėjęs teisėjas sulaukė pensinio amžiaus ir išėjo užtarnauto poilsio. Bylą perėmė jauna teisėja, tad bent jau tokio preteksto atidėti posėdį nebebus.

The conflict between relatives who had grown up to deal with them had to be disassembled in court. But here the case was stuck for two years. The women were constantly ill in Klaipėda City District Court for the second year lying down to try to disrupt the health of Klaipėda city Irenijus Zaleckis and his family members. The trial reached three volumes in 2013. early July. However, no meeting has taken place so far, they have been postponed 22 times. Most of the time this happened because of the illness of the accused women Jelena Berlimova and her daughter Victoria Gudkova or her children. During that time, the judge hearing the case reached retirement age and retired. The case was taken over by a young judge, so that at least such a pretext would delay the hearing.

Parodė keistų nuotraukų Show Strange Pictures

Galiausiai vakar teismo salėje sėdėjo visi proceso dalyviai. Abi kaltinamos moterys veidus dengė nuotraukomis, kuriose užfiksuotas nukentėjusiuoju pripažintas I.Zaleckis. Atidžiau pažiūrėjęs jis nustebo pamatęs, kad nuotraukose užfiksuoti jo asmeninio gyvenimo įvykiai, o prierašuose prie šių nuotraukų teigiama, kad I.Zaleckis gyveno dvigubą gyvenimą. “Čia galima suprasti, kad buvau sekamas? Nu, įdomu čia”, – stebėjosi I.Zaleckis. Tiesa, moterys neturėjo galimybės pakomentuoti šių vaizdų ar išdėstyti savo poziciją dėl kaltinimų. Teismo posėdis neužtruko, nes nukentėjusiojo interesams atstovaujantis advokatas pateikė prašymą perkvalifikuoti kaltinimą į sunkesnį ir perduoti bylą nagrinėti aukštesnės instancijos Klaipėdos apygardos teismui. Advokatas pareiškė, jog nepatenkinus jo prašymo kitas prašymas būtų nusišalinti teisėjai. Abiejų moterų gynėja pasipiktino, kad tokiu būdu teismui daromas spaudimas, ir prašė netenkinti prašymo. Kaltinimą palaikančio prokuroro pozicija taip pat buvo kategoriška, jis įsitikinęs, kad nusikaltimas kvalifikuotas teisingai. Teisėja, ką nusprendė, paskelbs birželio 19-ąją.

Finally, yesterday in the courtroom all the participants were sitting. Both of the accused women covered their faces with photographs of a victim recognized by I. Zaleckis. Looking closer, he was surprised to see that his personal life was captured in the photos, and that, in the face of these pictures, Zaleckis lived a double life. “Here one can understand that I was following? Well, it’s interesting here,” I wondered Zaleckis. True, women did not have the opportunity to comment on these images or to express their position on the charges. The court hearing did not take time because the lawyer representing the interests of the victim submitted a request to retrain the accusation to a more serious case and to refer the case to a higher court in Klaipėda District. The lawyer stated that, in the alternative, his request would be dismissed by the judges. The defender of both women was outraged by the pressure exerted on the court in this way and asked not to satisfy the request. The position of the prosecutor supporting the prosecution was also categorical, he is convinced that the crime is qualified correctly. The judge will decide what he will do on June 19th.

Pranešė apie grėsmę Reported a threat

Teismo salėje jautėsi įtampa, buvo akivaizdu, kad abi moterys ir I.Zaleckis nejaučia vieni kitiems didelės meilės. Drauge su motina ir dukra teisiamųjų suole sėdėjo dukart už sunkius nusikaltimus teistas buvęs J.Berlimovos mokinys Stanislavas Kladovas. Jis, pasak kaltinimo, gavo iš buvusios mokytojos pinigų už tai, kad sumuš I.Zaleckį. Užsakovė prašė išmušti jam dantis, sukruvinti nosį, bet jokiu būdu nenužudyti. Už tai vykdytojui sumokėta tūkstantis litų. S.Kladovas nenorėjo nemalonumų su teisėsauga ir pasamdė kitą žmogų, su kuriuo susipažino pataisos namuose. Nukentėjusysis pasakojo, jog apie painiais giminystės ryšiais saistomų moterų rezgamą kerštą sužinojo gulėdamas ligoninėje. Pas I.Zaleckį atėjęs nepažįstamas žmogus ir pasisakęs, kad už atlygį jį liepta suluošinti. Vyras nenorėjęs teptis nusikaltimu rankų ir nusprendęs pranešti apie grėsmę aukai. Šis asmuo turėtų liudyti teisme.

There was tension in the courtroom, it was obvious that both women and I. Zaleckis did not feel great love for each other. Stanislav Kladov, a former student of Berlimov, who was convicted of serious crimes, was seated together with his mother and daughter at the bench of the defendants. According to the accusation, he received money from a former teacher to beat I. Zalecki. The customer asked him to knock his teeth, wring his nose, but never kill him. For that, a thousand litas was paid to the principal. Kladov didn’t want any trouble with law enforcement and hired another man he’d met at home. The victim said that she had learned about the vengeful revenge of women who had been tied up in a hospital by lying in hospital. An unknown man came to I. Zaleckis and said that he was ordered to get rid of it for reward. The man did not want to take the crime off his hand and decided to report the threat to the victim. This person should testify in court.

Nupjovė stabdžių žarnelę When I cut the brake hose

I.Zaleckis nebuvo sumuštas, užtat jo žmonai ir sūnui buvo kilęs realus pavojus. Vieną žiemos rytą sėdusi prie nenaujo “Volkswagen Golf” vairo moteris pajuto, kad blogai veikia stabdžiai. Spustelėjo pedalą, kažkas nutrūko, stabdžių pedalas atsipalaidavo, mašina tapo nesustabdoma. Moteris vos vos pasiekė servisą ir paliko mašiną meistrams. Netrukus vienas jų paskambino ir pokalbį apie automobilio gedimą pradėjo keistu klausimu: “Pagalvokite, ar turite priešų”. Specialistai nustatė, kad buvo perpjauta stabdžių žarnelė. Tapo akivaizdu, kad ši mašinos detalė ne sudilo ar turėjo gamyklos broką, o buvo neseniai mechaniškai sugadinta. “Tą rytą turėjome važiuoti drauge, bet kažkas sutrukdė ir žmona sėdo į automobilį viena. Tada suvokiau, kad galėjome žūti. Ir ne tik mes. Jeigu būtume važiavę iš Girulių ir stabdžiai dingtų leidžiantis nuo kalno, kas gali žinoti, kiek aukų galėjo būti?” – nuo suvokimo, kas galėjo atsitikti, kraupo I.Zaleckis. Tai buvo rimtas signalas, kad į šiuo automobiliu važinėjančios šeimos sveikatą, o gal net gyvybę, pasikėsinta. Zaleckiai apie tai pranešė prokuratūrai. Įtariamų moterų telefonų pradėta klausytis, imtasi ir kitų operatyvinių veiksmų. Taip surinkta įrodymų apie pasikėsinimus.

 I.Zaleckis wasn’t beaten, so his wife and son had a real danger. One winter morning, sitting next to the new Volkswagen Golf, a woman felt badly brakes. Clicked on the pedal, something broke, the brake pedal relaxed, the machine stopped. The woman barely reached the service and left the car for craftsmen. Soon one of them called and the conversation about the car crash started with a strange question: “Think if you have enemies”. Specialists have found that the brake hose has been cut. It became evident that this piece of the machine was not damaged or had a factory fault and was recently mechanically damaged. “That morning we had to go together, but something bothered and the wife was sitting alone in the car. Then I realized we could die. And not only we. If we had been driving from Girulis and the brakes disappeared from the mountain, who could know how many victims could have been?” ” – from the perception of what could have happened, I. Zaleckis. It was a serious signal that the health of the family, or even the life of the family, was attempted. Zaleckiai informed the prosecutor’s office about this. Suspicious female telephones started to listen, and other operational actions were taken. This has led to evidence of attempts.

Baiminasi ginkluotų giminaičių Fear of Armed Relatives

Teisiamosios yra susijusios su I.Zaleckio žmonos sūnumi. V.Gudkova – jo žmona, o J.Berlimova – uošvė. Kas atsitiko tarp šeimos narių, kodėl sūnus ir jo žmona bei uošvė supyko ir ėmė kerštauti artimiesiems, tikėtina, bus aptariama nagrinėjant bylą. Tačiau jau dabar I.Zaleckis yra numatęs ir kitus veiksmus. Jis turi žinių, kad posūnis ir jo žmonos giminaitis yra įsigiję šaunamųjų ginklų. Tai verčia nerimauti išpuolių jau patyrusį vyrą. Jis nusiteikęs prašyti policijos Licencijavimo skyriaus pareigūnų anuliuoti šiems asmenims leidimus ginklui. Nesantaika tarp šeimų kilo dėl pinigų. Nemalonumų su teisėsauga turėjo ir I.Zaleckis. Jis buvo pripažintas kaltu suniokojęs svetimą automobilį. Nors visų instancijų teismai patvirtino apkaltinamąjį nuosprendį, vyras tikina to nedaręs.

The lawyers are related to the son of I. Zaleckis’ wife. V.Gudkova – his wife, and J.Berlimova – mother-in-law. What happened between family members, why son and his wife and mother-in-law were angry and began to avenge their relatives, likely to be discussed in the case. However, already now, I. Zaleckis has planned other actions. He has the knowledge that a stepson and his wife’s relative have acquired firearms. This makes you worry about an attacked man. He is keen to ask the officers of the Police Licensing Division to cancel their weapons permissions for these individuals. Discord among families arose from money. I. Zaleckis also had trouble with law enforcement. He was found guilty of robbing a strange car. Although the courts of all instances have confirmed the conviction, the man assures that he has not done so.

Mission-IS-Possible-logo

Joseph S R de Saram CISSP FBCS MIEEE MIScT MINCOSE MACS Snr CP

Information Security Architect / Intelligence Analyst / Computer Scientist / Human Rights Activist / COMSEC / SIGINT / TSCM
RHODIUM GROUP